Regulamin

Domu Wypoczynkowego BOGUŃ

Właściciel obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Doba hotelowa: od 16.00 do 11.00
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość naszego obiektu powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, poprzedzającego upływ terminu wynajmu pokoju.
  Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Dom Wypoczynkowy  zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia obsługi obiektu o chęci przedłużenia pobytu i zdeponowania w innym wolnym pokoju lub szatni hotelowej na koszt i ryzyko Gościa.
 3. Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 50 % wartości usługi noclegowej.
 4. Gość naszego obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 5. Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą przebywać w obiekcie od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 6. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie pensjonatu.
 7. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi pensjonatowi natychmiastową reakcję.
 8. Na życzenie gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
  2. Przechowanie bagażu; pensjonat może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
  3. Przechowanie sprzętu sportowego.
 9. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku gościa.
  2. bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu.
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
  4. wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
  5. sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, pensjonat dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 10. Pensjonat ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej.
  Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien: Sprawdzić zamknięcie drzwi i zatrzymać klucz przy sobie lub pozostawić na recepcji. Gość ma obowiązek każdorazowo zamykania drzwi pomieszczeń mu udostępnionych , np. pokój , przechowalnia nart, sala gier.
 12. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ.
 14. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 23.00 do 7.00 dnia następnego.